Einstein by měl radost. Atomové hodiny měří různě rychlé toky času v místech milimetr od sebe - Novinky.cz Mnoho z nás jistě vidělo americký sci-fi film Interstellar. Astronauti v něm přistáli na planetě, která obíhala blízko gigantické černé díry, tj. v místě s extrémně silným grav Author : Pavel Vachtl

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/einstein-by-mel-radost-atomove-hodiny-meri-ruzne-rychle-toky-casu-v-mistech-milimetr-od-sebe-40397781.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-24 (火) 20:50:12