I na oběžné dráze je třeba myslet na odpočinek. Sověti byli přepracovaní - iDNES.cz - iDNES.cz Ještě v době, kdy Saljut 4 kroužil kolem Země, přidal se k němu „mladší bratříček“. Pokud máme být přesnější, byl to spíše nevlastní sourozenec, protože to byla třetí loď Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz, https://www.facebook.com/Technet.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/vesmir-spjuz-saljut-sovetsky-svaz-savicka-stanice-orbitalni.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-06 (水) 08:08:09