Kavčí hlasování. Než ptáci hromadně odletí, diskutují, říká věda - iDNES.cz Jakoby zničehonic se zvedne stohlavé hejno, skoro zakryje celou oblohu a jako černý a hlasitý mrak odletí. Je to fascinující obraz. Jenže působivé je i aktuální zjištění vědy, že jen Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/kavka-odlet-hnizdiste-hlasovani-vokalizace-volani-konsenzus-vyzkum.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-06 (水) 10:36:12