Mutace a superpřenašeč na festivalu. Vědci přišli s teoriemi, proč se teď opičí neštovice šíří - Novinky.cz Nákaza opičími neštovicemi se už rozšířila do dvou desítek zemí včetně Česka a zdravotníci si lámou hlavu nad tím, jak je to možné. Portugalci přišli s možnou odpovědí. Obáva Author : Petr Jemelka

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/mutace-a-superprenasec-na-festivalu-vedci-prisli-s-teoriemi-proc-se-ted-opici-nestovice-siri-40398025.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-25 (水) 02:48:10