Na slevu na volání či internet mají nově nárok i lidé s nízkými příjmy - iDNES.cz Slevu z telekomunikačních služeb nebo zvláštní sociální tarif mohli doposud získat pouze zdravotně postižení zákazníci. Podle zákona na ni však mají nově nárok i lidé s nízkými p Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/sleva-telekomunikacni-sluzby-tarif-volani-internet-narok-zdravotni-postizeni-nizky-prijem.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-24 (火) 21:06:12